Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole jednostki w 2010 roku


W dniu 19.04.2010 została przeprowadzona kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w zakresie stanu sanitarno-technicznego  obiektu, rejestracji placówki, sterylizacji, dezynfekcji, postępowania z odpadami medycznymi i bielizną. Kontrolowano jednostkę terenową OCRM w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4.

W trakcie kontroli oceniane były: procedury, umowy oraz książeczki zdrowia personelu.Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

 Od dnia 01 czerwca do 30 czerwca br trwała kontrola problemowa Urzędu Marszałkowskiego WO. Zakres kontroli obejmował nastepującą tematykę:

1. Realizację zadań statutowych, dostepność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych,

2.Prawidłowość gospodarownia mieniem,

3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem,

4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych.

W dniu 16.09.2010 miała miejsce kontrola Archiwum Zakładowego w zakresie uporządkowania materiałów archiwalnych.

W dniu 24.09.2010 została przeprowadzona kontrola Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji umowy nr 08R/20130/16/1/RTM/2010 w rodzaju ratownictwo medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania świadczeń w zespołach ratownictwa medycznego przez niektóre podmioty.

W dniach 06.10-08.10.2010 została przeprowadzona kontrola Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  z Warszawy. Była to kontrola beneficjenta projektu nr WND.POIS.12.01.00-00-116/08 pn: "Wymiana dwóch ambulansów specjalistycznych z wyposażeniem dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu" realizowanego w ramach XII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

Zakres kontroli obejmował:

  • sprawdzenie kompletności i prawidłowości całej dokumentacji,
  • weryfikację działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez beneficjenta,
  • weryfikację zachowania przez beneficjenta zasad dotyczących archiwizacji dokumentów,
  • sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego,
  • weryfikację dokumentacji dotyczącej zawierania umów,
  • weryfikację dokumentacji dotyczacej postepowań o udzielanie zamówień publicznych poniżej 14 tys. euro.

 W dniu  10.11.200r. została przeprowadzona kontrola sanitarna z zakresu higieny radiacyjnej ( w związku z nadzorem nad stanem higieny pracy przy źródłach pól magnetycznych).Kontrolę przeprowadził Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

W dniach 26.11.2010  - 17.12.2010 ma miejsce kontrola problemowa w OCRM. Przeprowadzana jest przez Głównego Specjalistę w Biurze Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Okres objęty kontrolą to 01.01.2010 do 31.10.2010r.